Algemene Voorwaarden

Artikel 1:        Algemeen

Elke tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst bevat de navolgende algemene voorwaarden.

Artikel 2:        Offertes en uitvoering van de opdracht

 1. Alle offertes van Avantage Consulting zijn geldig voor het termijn zoals in de offerte voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht onlteend worden indien de dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of in prjis verhoogd. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven, maar er bestaat uitdrukkelijk geen gezagsverhouding c.q. dienstverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf-, verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven.
 3. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zal Opdrachtnemer ook werkzaamheden ten behoeve van andere opdrachtgevers verrichten.
 4. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder leiding van Opdrachtgever.
 5. Voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, vindt afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.
 6. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle gegevens en/of instructies die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd voor het uitvoeren van de opdracht voor eigen rekening en risico hulppersonen in te schakelen.

Artikel 3:        Vergoeding, facturering en betaling

 1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden zoals opgenomen in artikel 1.
 2. Het aantal gewerkte uren zal in beginsel maandelijks achteraf worden gefactureerd.
 3. Opdrachtnemer stuurt aan Opdrachtgever een factuur voor de werkzaamheden. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd op het factuurbedrag een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen (verrekening).
 5. Bezwaren tegen (de hoogte van) de factuur dienen binnen uiterlijk 14 dagen te worden doorgegeven en geven Opdrachtgever niet het recht de betalingsverplichting op te schorten.
 6. Indien Opdrachtnemer binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling heeft ontvangen, is Opdrachtgever ook zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend van het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 4:        Onkosten

 1. Naast het in artikel 3 genoemde honorarium dient Opdrachtgever bijkomende kosten, zoals onder andere reiskosten, materiaalkosten, printkosten, verzendkosten, administratiekosten e.d. te voldoen.
 2. De onkosten zal Opdrachtnemer zoveel als mogelijk met de eerstvolgende factuur doorbelasten aan Opdrachtgever.

Artikel 5:        Opslag

 1. Indien een opdracht voor langer dan 12 maanden wordt aangegaan, mag opdrachtnemer het uurtarief ieder jaar verhogen.
 2.  

Artikel 6:        Geheimhouding en AVG

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever verplichten zich tot zorgvuldigheid en volledige geheimhouding met betrekking tot de informatie die zij tijdens bovengenoemde periode over en weer van elkaar hebben verkregen.
 2. Indien Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden als hierboven in artikel 1 genoemd persoonsgegevens krijgt van Opdrachtgever, is het op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nodig om verwerkersafspraken te maken. Deze worden alsdan in een aparte bijlage bij deze Overeenkomst, te weten de Verwerkersovereenkomst, neergelegd.

Artikel 7:        Nakoming

 1. Voor zover er in deze Overeenkomst termijnen worden overeengekomen, zijn dit steeds richttermijnen en houden deze termijnen geen resultaatverplichting voor Opdrachtnemer in.
 2. Indien Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat zij de afgesproken verplichtingen niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 3. Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien hij/zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt naast de in de jurisprudentie genoemde situaties in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer wegens ziekte of enige andere reden niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. Opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen.
 4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8:        Opzegging of beëindiging overeenkomst

 1. Deze overeenkomst kan (tussentijds) door Opdrachtgever of Opdrachtnemer worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. In geval van opzegging door Opdrachtgever, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in ieder geval een honorarium verschuldigd gelijk aan het gemiddelde van de facturen van de laatste drie maanden, ongeacht of Opdrachtgever gedurende de opzegtermijn nog gebruikmaakt van de diensten van Opdrachtnemer.
 3. Indien de afgenomen diensten tijdens de opzegtermijn het gemiddelde als genoemd in artikel 8 onder b overstijgt, wordt afgerekend conform het bepaalde in artikel 3 t/m 5.
 4. Ingeval een van partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 5. De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever of opdrachtnemer.

Artikel 9:        Aansprakelijkheid / schade

 1. De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de wederpartij.
 4. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, indirecte schade of ontstane gevolgschade die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan Opdrachtgever zal worden toegebracht door Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 7. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de laatste factuur staat vermeld, of tot maximaal het bedrag waarop de door Opdrachtnemer aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Opdrachtnemer overeenkomstig de verzekering draagt.
 8. Opdrachtgever dient de schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade, aan Opdrachtnemer te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 9. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Opdrachtnemer vervalt binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend is geraakt met de schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. In geval van schade is Opdrachtgever verplicht alles in het werk te stellen om de schade tot een minimum beperkt te houden.

Artikel 10:      Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien Opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken, is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer, waaronder juridische kosten, zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11:      Voorbehouden

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden wordt gedeeld.
 3. Al het door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst geleverde (zoals bijvoorbeeld een website) blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat betaling, inclusief rente en kosten, volledig is voldaan.
 4. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op Opdrachtgever, mag Opdrachtgever datgene dat onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen of anderszins bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 12:      Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de duur van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst tussentijds te wijzigen of aan te vullen, anders dan wijzigingen als genoemd in artikel 5 onder b, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst, anders dan wijzigingen als genoemd in artikel 5 onder b, zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 13:      Algemene Voorwaarden

Alle afspraken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waaronder de algemene voorwaarden, liggen vast in de Overeenkomst en vervangen alle eerdere afspraken.

Artikel 14:      Privacyverklaring

Opdrachtnemer gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en verwerkt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk. Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u aan kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring van Opdrachtnemer en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 15:      Forum en rechtskeuze

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.